Vertikal utveckling för att bemästra komplexitet

För att ledare ska kunna möta accelererande hastighet och komplexitet i den yttre världen behövs också en accelererande utveckling i den egna inre världen. Det behövs en hög nivå av självkomplexitet som möjliggör kritiska ledarförmågor som adaptabilitet, perspektivskifte, lyhördhet, systemförståelse och emotionell intelligens. Denna inre resa kan vi kalla för vertikal utveckling, något som är avgörande i de organisationer som vill leda in i en allt komplexare framtid.

Tänk dig tillbaka tio eller tjugo år i tiden. På vilket sätt relaterade du då till din värld och till dig själv? Förmodligen på ett annorlunda sätt än du gör idag. Kanske har du nu ett mer nyanserat förhållningssätt, kanske känner du dig själv lite bättre, kanske har du idag mer utvecklade förmågor för att hantera utmanande situationer eller för att möta människor som är annorlunda än du själv. I så har du utvecklats som människa, du har utvecklats vertikalt.

Vertikal utveckling benämns också vuxenutveckling. Inom psykologin fanns tidigare en bild att vi var klara med vår kognitiva och emotionella utveckling i 20-årsåldern, men till exempel har utvecklingspsykologen professor Robert Keagan, en förgrundsgestalt i vuxenutveckling, tydligt visat att vi har förutsättningar att ta viktiga utvecklingssprång under större delen av våra liv. I varje utvecklingssprång transformeras vårt sätt att förstå oss själva, tolka världen omkring oss och skapa mening i tillvaron.

Allt vi lär oss påverkar inte vår vertikala utveckling. Om jag t ex är programmerare och lär mig ytterligare ett programmeringsspråk betyder det att jag lärt mig något nytt men inte nödvändigtvis att jag har förändrats som människa. Jag ser förmodligen mig själv och världen på samma sätt som innan men samtidigt kan jag göra något nu som jag inte kunde tidigare. Detta kan vi kalla horisontell utveckling.

Varför blir då medvetenhet om vertikal utveckling allt viktigare för ledare och organisationer? Helt enkelt för att den yttre komplexiteten ökar så snabbt att vår egen kapacitet att hantera denna utveckling riskerar att slå i taket.

Nyligen såg jag precis detta hända. Jag faciliterade en workshop med ledningen för ett stort företag som möter enorm komplexitet med nya konkurrenter med nya affärsmodeller, nya teknologier att integrera och förstå, nya krav från medarbetare och högre hastighet i alla dimensioner. I våra dialoger kring denna komplexa kontext, dess utmaningar och möjliga vägar framåt, var de tydligt att vissa i ledningsgruppen hade lättare att förhålla sig till komplexiteten, tvetydigheten och osäkerheten, medan andra närmade sig denna utmanande och helt nya situation med en förenklande logik som drev mot enkla, förhastade svar sprungna ur ett gammalt tänk.

De vertikala stadierna[1]
I Harvard Business Review-artikeln ”Seven Transformations of Leadership” av Bill Torbert och David Rooke beskrivs de utvecklingssprång vi människor har förutsättningar att göra genom livet. Författarna beskriver åtta vertikala stadier. Till varje stadie finns en naturlig handlingslogik kopplad, en logik för hur jag förstår mig själv och världen, skapar mening i tillvaron och tenderar att agera och förhålla mig i olika situationer. Läs gärna artikeln för en komplett genomgång av stadierna. Här sammanfattar vi kort de första sex stadierna vilka är de du kan tänkas stöta på i din organisation.

Opportunist
Söker tillfredsställelse för behov här och nu. Agerar för att maximera egen vinning. Har ett kortsiktigt tidsperspektiv, agerar ofta utifrån kamp/flykt, bryter regler, är ointresserad av feedback.

Diplomat
Fokuserar på att passa in och söka uppskattning av gruppen. Är medveten om vilka oskrivna regler och normer som gäller och anpassar sig till dessa. Ser världen ofta i svart och vitt, ”vi mot dem”. Uttrycker ”ingruppens” åsikter och sällan egna unika tankar.

Expert
Fokuserar på process och på att identifiera ”rätt” väg framåt innan handling. Rationalitet och kunskap viktigt. Kan ha djup expertis inom ett visst område. Tar emot feedback från experter

Achiever
Fokuserar på mål och effektivitet. Pragmatisk, proaktiv och jämförande. Navigerar effektivt inom ramen av ett befintligt system. Driv framåt. Öppen för lärande och tar gärna emot feedback om den kan leda till bättre resultat.

Individualist
Utgår från egen inre kompass. Autenticitet viktigt. Medveten om kontext och ser sin egen roll i den kontexten. Kan utmana befintligt system, ifrågasätta normer och ta nya perspektiv. Tolerant och nyfiken på olikhet. Aktivt utforskande av sig själv och omvärld. Söker feedback.

Strategist
Medveten om systemdynamik och mönster. Distans till sig själv och det som händer. Kan processa multipla scenarier och tidshorisonter parallellt och balansera olika intressentbehov i föränderliga kontexter. Navigerar genom komplexitet, osäkerhet och paradox. Skapar och leder transformation. Söker aktivt feedback för fortsatt växande.

Vertikal dynamik
Vi opererar inte statiskt ur ett av dessa stadier utan kan röra oss mellan flera olika. Speciellt då vi är under press och stress tenderar vi att falla tillbaka till tidigare stadier. Dock har vi ett gravitationscenter, det vill säga ett stadie vi rör oss naturligt till när vi är i balans.

Fundera gärna en stund. Från vilket stadie möter du oftast världen? Var finns dina kollegor? Kan du se hur olika logiker möter varandra i din organisation och hur det får konsekvenser när det sker i omedvetenhet? Kan du se att vissa logiker är mer hjälpsamma vid vissa typer av frågeställningar?

Det är viktigt att betona att det inte finns ett stadie som är bättre än en annat. Alla stadier har sin plats och sin funktion och allt beror på kontexten. Däremot är det i de senare stadierna, i individualist och framförallt i strategist, som vi har större förutsättningar att hantera den accelererande föränderlighet och komplexitet som så många organisationer redan möter eller kommer möta.

Så vad kräver din situation idag? Vad fordras av ditt och dina kollegors ledarskap några år ut i framtiden? Finns där en möjlighet till vertikalt växande att utforska?

Carl Lindeborg, grundare Leader Evolve

Denna artikel har varit en kort introduktion till vertikal utveckling. Den följs längre fram av fler artiklar om hur du kan accelerera den egna och organisationens vertikala utveckling.

Vill du ta steg i denna riktning redan nu, läs gärna mer om Leader Evolves ledarprogram där samtliga syftar till vertikal acceleration. 

Leader Evolve samarbetar med David Rooke, författaren till Seven Transformations of Leadership. Vi arrangerar regelbundet workshops med David som specifikt belyser skiftet i handlingslogik från achiver/individualist till strategist.

[1] Seven Transformation of Leadership, Torbert och Rooke; The Future of Leadership for Conscious Capitalism, Barrett C Brown.